Có 1 kết quả:

zhēng zhuàn

1/1

zhēng zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) narrative of long journey
(2) campaign record