Có 1 kết quả:

Dé guó Biāo zhǔn huà Xué huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
(2) German Institute for Standardization