Có 1 kết quả:

dé gāo wàng zhòng

1/1

dé gāo wàng zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a person of virtue and prestige
(2) a person of good moral standing and reputation