Có 1 kết quả:

huī hào

1/1

huī hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

huy hiệu

Từ điển Trung-Anh

(1) title of honor
(2) term of respect