Có 1 kết quả:

xīn zhōng yǒu guǐ

1/1

xīn zhōng yǒu guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to harbor ulterior motives (idiom)