Có 1 kết quả:

xīn zhōng wú shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have no idea
(2) to be unsure