Có 1 kết quả:

xīn jí

1/1

xīn jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anxious
(2) impatient

Một số bài thơ có sử dụng