Có 1 kết quả:

xīn jí chī bu liǎo rè dòu fu ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄔ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄜˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hasty men don't get to eat hot tofu (idiom)
(2) one just has to be patient
(3) haste will ruin everything