Có 1 kết quả:

xīn qì

1/1

xīn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intention
(2) motive
(3) state of mind
(4) ambition
(5) aspiration
(6) heart 氣|气[qi4] (TCM)