Có 1 kết quả:

xīn huī yì lǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) discouraged
(2) downhearted