Có 1 kết quả:

xīn fán

1/1

xīn fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel agitated
(2) to be troubled
(3) to be annoyed
(4) an upset or distraction

Một số bài thơ có sử dụng