Có 1 kết quả:

xīn bàn

1/1

xīn bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heart valve