Có 1 kết quả:

xīn suì

1/1

xīn suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heartbroken
(2) extreme depth of sorrow

Một số bài thơ có sử dụng