Có 1 kết quả:

xīn shén bù níng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feel ill at ease