Có 1 kết quả:

xīn shén zhuān zhù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to concentrate one's attention
(2) to be fully focused