Có 1 kết quả:

xīn zàng yí zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

heart transplant