Có 1 kết quả:

xīn zàng dā qiáo shǒu shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

coronary bypass operation