Có 1 kết quả:

xīn dàng shén chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be infatuated with