Có 1 kết quả:

xīn yè duàn

1/1

xīn yè duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

small-leaf linden (Tilia cordata)