Có 1 kết quả:

xīn li yǒu guǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have secret motives
(2) to have a guilty conscience