Có 1 kết quả:

xīn li měi luó bo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese roseheart radish (shinrimei radish), green on the outside, purple-red on the inside, a favorite Beijing vegetable