Có 1 kết quả:

xīn xǔ ㄒㄧㄣ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to consent tacitly
(2) unspoken approval