Có 1 kết quả:

xīn xǔ

1/1

xīn xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consent tacitly
(2) unspoken approval