Có 1 kết quả:

xīn ruǎn

1/1

xīn ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be softhearted
(2) to be tenderhearted
(3) to be kindhearted