Có 1 kết quả:

xīn lǐ yǒu pǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a plan in mind