Có 1 kết quả:

xīn líng gǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

telepathy