Có 1 kết quả:

xīn jìng zì rán liáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a calm heart keeps you cool (idiom)