Có 1 kết quả:

xīn yú lì chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 心有餘而力不足|心有余而力不足[xin1 you3 yu2 er2 li4 bu4 zu2]