Có 1 kết quả:

xīn gāo qì ào

1/1

Từ điển Trung-Anh

proud and arrogant