Có 1 kết quả:

bì bù kě shǎo

1/1

bì bù kě shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) absolutely necessary
(2) indispensable
(3) essential