Có 1 kết quả:

bì bù kě shǎo zǔ chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) absolute necessity
(2) sine qua non