Có 1 kết quả:

bì dìng

1/1

bì dìng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chắc chắn, nhất định, tất nhiên

Từ điển Trung-Anh

(1) to be bound to
(2) to be sure to