Có 1 kết quả:

bì yǒu zhòng xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(we) will be very grateful (if …)