Có 1 kết quả:

bì rán wáng guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

realm of necessity (philosophy)