Có 1 kết quả:

jì huì

1/1

jì huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) taboo
(2) to avoid as taboo
(3) to abstain from

Một số bài thơ có sử dụng