Có 1 kết quả:

rěn dōng

1/1

rěn dōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honeysuckle
(2) Lonicera japonica