Có 1 kết quả:

rěn chǐ

1/1

rěn chǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to endure humiliation

Một số bài thơ có sử dụng