Có 1 kết quả:

Rěn zhě Shén guī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Teenage Mutant Ninja Turtles, US comic book series, first appeared in 1984, also films, video games etc