Có 1 kết quả:

rěn nài lì

1/1

rěn nài lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) patience
(2) fortitude