Có 1 kết quả:

rěn nài lì ㄖㄣˇ ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) patience
(2) fortitude