Có 1 kết quả:

rěn rǔ tōu shēng

1/1

rěn rǔ tōu shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bear humiliation to save one's skin (idiom)