Có 1 kết quả:

rěn rǔ hán gòu

1/1

rěn rǔ hán gòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat humble pie
(2) to accept humiliation
(3) to turn the other cheek