Có 1 kết quả:

cǔn duó

1/1

cǔn duó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to speculate
(2) to surmise
(3) to wonder whether
(4) to guess