Có 1 kết quả:

cǔn liàng

1/1

cǔn liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn things over in one's mind
(2) to conjecture
(3) to guess