Có 1 kết quả:

zhì bù zài cǐ

1/1

zhì bù zài cǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have one's ambitions elsewhere (idiom)