Có 1 kết quả:

zhì xiàng

1/1

zhì xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ambition
(2) goal
(3) ideal
(4) aspiration

Một số bài thơ có sử dụng