Có 1 kết quả:

zhì zài sì fāng

1/1

zhì zài sì fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to aspire to travel far and make one's mark (idiom)