Có 1 kết quả:

zhì qì

1/1

zhì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ambition
(2) resolve
(3) backbone
(4) drive
(5) spirit