Có 1 kết quả:

zhì hè shì jūn bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shigellosis
(2) bacillary dysentery