Có 1 kết quả:

zhì gāo qì yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high-spirited and smug