Có 1 kết quả:

wàng bā dàn ㄨㄤˋ ㄅㄚ ㄉㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

turtle's egg (highly offensive when directed at sb)