Có 1 kết quả:

wàng bā dàn

1/1

wàng bā dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

turtle's egg (highly offensive when directed at sb)